Si të kursejmë ujin në shtëpi

      Comments Off on Si të kursejmë ujin në shtëpi
  • Dita Botërore e Ujit festohet më 22 Mars të çdo viti. Ky përvjetor ka si synim rritjen e ndërgjegjësimit të opinionit publik dhe institucioneve mbi rëndësinë e mbrojtjes së ujit dhe uljen e ndotjes në të.
  • Por çfarë përfaqëson uji për secilin prej nesh? Kjo është pyetja që shoqëron Ditën Botërore të Ujit 2021.
  • Programi i Ujit të GIZ ju fton t’i përgjigjeni kësaj pyetje duke u bërë pjesë e Sfidës “Çdo pikë uji vlen”, nga data 15 deri më 22 Mars 2021.

  • World Water Day is celebrated on March 22nd , each year. This anniversary aims to raise awareness to the public opinion and institutions on the importance of water protection and reducing water pollution.
  • What does water mean for each of us? This is the question raised on World Water Day 2021.
  • he GIZ Water Programme invites you to answer this question by becoming part of the Challenge “Each drop of water counts”, from March 15 to March 22nd, 2021.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail