Faturim mbi vleften e matesit si detyrim per tu paguar

      Comments Off on Faturim mbi vleften e matesit si detyrim per tu paguar

Ne mbeshtetje te ligjit nr. 8102 dt. 28.03.1999 i ndryshuar, VKM nr. 1304 dt. 11.12.2009, Kodit te Furnizimit me Uje dhe Rregullores se Sistemit te Furnizimit me Uje, pika 2.7 paragrafi 3, 4, 5 pika 2.8 paragrafi 5 dhe pikat 4.4 si dhe 4.5.1 paragrafi 3, 4 Shoqeria e Ujesjelles Kanalizime sh.a Sarande njofton gjithe abonentet e saj te zones nen juridiksionin e Bashkise Sarande por edhe te tjere, tek te cilet UK Sarande ka vendosur mates uji te ri apo j'u ka nderruar matesin e vjeter per mangesi teknike, ne objektet qe ata administrojne apo kane ne pronesi se;

Qe prej muajit Mars 2019 e ne vazhdim ne faturat e ujit do te faturohet vlefta e matesit si detyrim per tu paguar prej tyre.

Faturimi do te behet me keste mujore per aq muaj sa te shlyhet e gjithe shuma por jo me shume se 12 muaj.

Vlera e matesit me gjithe aksesoret shoqerues per t'u shlyer eshte ne shumen 3.212 leke (pa tvsh).

NGA DREJTORIA UK Sh.a SARANDE

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail