HomePage

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Shërbimet tona

Menaxhimi

Operim, mirëmbajtje, rehabilitim, rinovim, dhe modifikim i sistemit të furnizimit me ujë.


Furnizimi

Furnizim me ujë i konsumatorit  gjate 24 oreve te cdo dite te vitit sipas standardeve në fuqi të cilësisë së ujit.


Pastrimi

Largim i disiplinuar i ujërave të ndotura që gjenerohen në pronën e konsumatorit